...

...

17, నవంబర్ 2014, సోమవారం

స్వకీయ విలాప కదంబము by నల్లి

మానవ రుధిరపానమే నాకు ఆహారమను మాట నిజమేకాని నావంటి జీవరాసులు భూలోకమున లేవా? ఇంతకు నేజేసిన పాపమేమి? సృష్టికర్త నిర్ణయించిన తీరున నా జీవయాత్ర సాంతముగ కొనసాగించు నిచ్చతో, మానవకోటికి కొంచెముగనో గొప్పగనో లాభకారిగ నుండవలెనను తలపు తప్ప మఱియొకటి నాకు లేదు. చూడుడు. టీ మొదలగు వెలగల నిషావస్తువుల సహాయము  కోరకయే మానవులు నన్ను నమ్మ బలుకుకొని నిద్రాపిశాచమును జయించుచున్నారు. కావున ముఖ్యముగ విద్యార్థుల పాలిటికి దైవసమానురాలను కానా? కుబేరుని వంటి ధనికుల గృహములలో నేనును నా సఖులును నిశాచరులవలె మంచముల మీద తిరుగుచు ఇంటివారి నొక్కమారైనను రాత్రులలో కనులు మూయనియ్యకుండ జేసి తమ యాస్తులను భద్రపఱచుకొన హెచ్చరించుచున్నాను. ఒక కాసైనను వారు మానవ భటుల మీదల శలవు చేయ నవసరము లేకుండ జేయు మాకన్న మహోపకారులు కలరా! ........................................................................................

మిగతా భాగాన్ని క్రింది లంకెలో వెదికి చదువుకోండి.


8, నవంబర్ 2014, శనివారం

సై సై నారపరెడ్డీ!

విద్వాన్ విశ్వం గారి పెన్నేటిపాటలో దొంగసుంకన్న కట్టినపాట :)

2, నవంబర్ 2014, ఆదివారం

శ్రీ సాధనపత్రిక ఇప్పుడు అంతర్జాలంలో!!!

ఆమధ్య నేను సీమసాహితీస్వరం శ్రీసాధనపత్రిక అనే పుస్తకాన్ని సమీక్షిస్తూ శ్రీసాధనపత్రిక పాతసంచికలు పాఠకులకు, పరిశోధకులకు అందుబాటులో లేకపోయాయనే అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చాను. దాన్ని చదివిన శ్రీ కైపనాగరాజ గారు తమ వద్ద ఉన్న సాధనపత్రిక భాండారాన్ని ఇంటర్నెట్టులో అందరికీ లభ్యమయ్యేలా పెట్టమని నాకు అందజేశారు. వారి సహకారంతో సాధనపత్రికను ఇక్కడ ప్రతిరోజూ ఒక సంచిక చొప్పున  పొందు పరుస్తున్నాను. చదివి 20వ శతాబ్దపు పూర్వార్థ భాగంలో సీమ వాసుల రాజకీయ, సామాజిక, సాంస్కృతిక, సాహిత్యవైభవాన్ని ఆస్వాదించండి. ఈ విషయంలో సహకరించిన రవికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి.