...

...

27, ఫిబ్రవరి 2010, శనివారం

శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనములు - మూడవ భాగము

ఓమ్
శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః
శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనములు 
గ్రంథకర్త :-
కీ.శే.కోడీహళ్ళి చన్నరాయప్ప


దశావతార స్తోత్రములు

41.నిగమములు హరియించి - నీరు సొచ్చిన సోమ
   పగతు రక్కసు జంపి - పరమేష్ఠి దేవునకు
   నిగమముల నిచ్చితివి - నిండు కరుణను దేవ!
   మగమీనమై నీవు - మాధవ శ్రీకృష్ణా!                                llకృష్ణll
                                      

42.సురులు దనుజులు చేరి - సూటిగ క్షీరాబ్ధి
   దరువ నా మందరము - తక్షణమె మునిగెన్
   అరుదుగ కూర్మమై - అద్రిని గొనితెచ్చి
   సురవరుల కొసగితివి - సుందర శ్రీకృష్ణ                         llకృష్ణll


43.పంది రూపము దాల్చి - పంద కనకాక్షుని
   మ్రందించి భూదేవి - మమత బ్రోచితివి
   కందర్ప సౌందర్య - కరుణ సాగర దేవ!
   వందనమ్ములు నీకు - వాసుదేవ! కృష్ణ                         llకృష్ణll


44.సురవైరి స్తంభము - సూటిగ కొట్టిన
   అరుదుగ వెడలితివి - అఖిల లోకేశా!
   సురవైరి యురమును - సొంపుగ జీల్చిన
   నరహరి అవతారు - నగధర కృష్ణా!                                        llకృష్ణll
                  

45.వటురూపమును దాల్చి - బలిదైత్యునర్థించి
   దిటముగను బొందితివి - దేవ! పాద త్రయము
   తటుకునను నిండితివి - త్రైలోక్య మంతయును
   ఘటికుడై బరగితివి - ఘనుడ! శ్రీకృష్ణయ్య                         llకృష్ణll
                

46.ధరగల్గు రాజుల - తడయక నెమకుచు
   ఇరువదొక్కమారు - ఈడ్చి చంపితివి
   ధరను కశ్యపునకు - ధార పోసితివి
   పరగితివి ధరలోన - పరశురాముడగుచు                            llకృష్ణll


47.దశకంఠు బరిమార్చి - దైత్యుల మర్ధించి
   కుశలముగ జానకిని - కూర్మిగొని తెచ్చితివి
   విశదమయోధ్యాపురి - వేడుక నేలితివి
   దశరథ పుత్ర! రామ - ధన్య శ్రీకృష్ణా                                      llకృష్ణll


48.దనుజులైనట్టి యా - ధేనుక ముష్టికులు
   అనుపమౌ భుజశక్తి - అణచినావయ్య
   అనఘాత్మ రేవతిని - హర్షమున బెండ్లాడి
   ప్రణుతినందితివయ్య - బలరామ మూర్తీ                                  llకృష్ణll


49.కపట వేషము పూని - త్రిపుర దైత్యసతుల
   నిపుణమౌ వ్రతమునను - నిలిపినావు నీవు
   విపులముగ బుద్ధుడని - వినుతిగనినయట్టి
   కృపను గల్గిన మూర్తి - కృష్ణ వాసుదేవ!                                             llకృష్ణll


50.బలమైన హయమెక్కి - బాహాటముగ వెళ్ళి
   ఇలను ధర్మము నిలుప - హీనులను మడియింప
   కలియుగము తుదినీవు - కనుల పండువుసేయ
   కలికి మూర్తివి లోక - కర్తవైతివి కృష్ణ                                          llకృష్ణll


51.శ్రీరామ రఘురామ - సీతా మనో ధామ!
   కారుణ్యమూర్తి - కాకుత్స కుల తిలక!
   దారిద్ర్యమును బాపు - తాపత్రయమును దీర్పు
   రారా నిను నమ్మితి - రక్షించు శ్రీకృష్ణ!                                                   llకృష్ణll


52.పిలిచిన పల్కవు - ప్రేమను జూడవు
   తలచిన తప్పులె - తప్పక జూతువు
   పలుమారు పట్టెద - పాదయుగ్మములు
   పలుచగ జూడకు - బాముల బెట్టకు                                              llకృష్ణll


53.క్రూరుడజామికుడు - కూర్మి కుమారుని
   నారాయణ! యనుచు - నయముగ పిలిచిన
   ఏరీతినాతని - ఏలితివి కరుణ
   ఆరీతి బ్రోవుము - అఖిలలోకేశా!                                                           llకృష్ణll


54.కలికియొకతె తొల్లి - కడుప్రేమమున బెంచి
   చిలుకనతి ముచ్చటగ - శ్రీరామయని పిలువ
   అలరగామెకు నీవు - అమృతపదమొసగితివి
   కలరె భువిలో నీ - కంటె ఘనుడెవడయ్య                                    llకృష్ణll


55.పరికింప యినుమును - పరుసము  సోకిన
   వరుసగ పసిడియై - వనరునట్లుగను
   హరి నీ నామము - అందిన జిహ్వకు
   సురవందితయేను - సులభుడగుదు నీకు                                        llకృష్ణll
                                    

56.పైక్షణము ఎటులో - విపత్తులెపుడుండునో
   ఏక్షణముననేమొ - ఏమౌనొ? యిప్పుడె
   అక్షయముగ భజన - అమృతమొసగిన నన్ను
   రక్షించి బ్రోవుము - రఘురామ! కృష్ణ!                                                          llకృష్ణll
                                    

57. పుండరీకాక్ష! - భక్త వరద!
   పురుష సింహమౌ - గోవిన్ద!
   పుణ్యదేవుండ! - చక్రపాణి!
   శ్రీపతి! ననుబ్రోవు - శీఘ్రమె కృష్ణ!                                                                 llకృష్ణll
                                    

58.జలజ నేత్రలు యమున - జలమునందు చేరి
   జలకమ్ములాడగను - సరసమునను నీవు
   వలువలన్నియు దీసి - వారలనతి ప్రేమ
   వలపునను ముంచితివి - వనజాక్ష శ్రీకృష్ణ!                                                       llకృష్ణll
                                    

59.హా వాసుదేవా! - హా కృష్ణ గోవింద!
   కావు మానమనుచు - కంజాక్షి వేడగను
   వారిజాక్షికి - అక్షయమగునట్లు
   శ్రీ వినుత! చీరలు - సిద్ధముగ చేసితివి                                                   llకృష్ణll
                                    

60.నందుని వరపుత్ర - నగధర! కృష్ణా!
   అందెలు పాదమ్ము - లందున మెఱయగ
   సుందరముగ దాల్చి - సొంపుమీరగను
   మందరమెత్తితివి - మాధవ! శ్రీకృష్ణ!                                                                     llకృష్ణll

                  (సశేషము)