...

...

1, ఫిబ్రవరి 2013, శుక్రవారం

లల్లాదేవి కథ!


శ్వేతనాగు, ఆమ్రపాలి మొదలైన రచనలద్వారా అశేష ఆంధ్ర పాఠకుల మనసులను గెలుచుకున్న ప్రముఖ రచయిత లల్లాదేవి గారి కథ వసుహోమ కథాజగత్ పాఠకులకోసం.