...

...

10, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

అవ్వ పేరే ముసలమ్మ!

పెద్దకథకి, చిన్ననవలకి మధ్య కల వ్యత్యాసమేమిటో తెలుసుకోవడానికి నేను అడిగినదానికి స్పందిస్తూ వీరాజీగారు అవ్వ పేరే ముసలమ్మ అని సమాధానమిచ్చారు. ఏ పేరుతో పిలిచినా ఒకటే అని వారి ఉద్దేశం కావచ్చు. So అవ్వ/ముసలమ్మ లాంటి ఆదివిష్ణు గారి తొలిమజిలీ కథాజగత్‌లో చదివి ఆనందించండి :-)