...

...

14, మార్చి 2014, శుక్రవారం

మెదడుకు మేత! - 10


1) ఒక విద్వత్శ్రేష్ఠునికి లోబడి జాలరి ఒకడును పెండ్లికొడుకొకడును కలరు. విద్వాంసుని తలనరికినగాని జాలరి బయల్పడడు. జాలరి తల నరికినగాని పెండ్లికొడుకు బయల్పడడు. జాలరి తల నరుకక పెండ్లికొడుకు తలనరికిన వాడే ధీరుడు. ఇదంతయూ అయిదక్షరముల మాటలో ఇమడ్చవలెను.  

2)భక్తుడొకడు శివలింగమునకు నమస్కరించుచున్నట్లు ఒక పటమునందు చిత్తరువు వ్రాయబడి వుంది. ఇదొక కవీశ్వరుని పేరు. అతడెవరు?

3)ఈ క్రింది వాక్యమును పూర్తిగా వ్రాయుము.

            
కోపము దయ
కలవారు సర్వ = లు కారు 
కొందరి కొందరి

4)ఈ క్రింది వాక్యమును పూర్తిగా వ్రాయుము.

5ములకైనను 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0గురికి 7గడయగువాని జన్మ
100000 10
 నోళ్ల పొగడదగినదని మాఱుమాఱుమాఱులకు చెప్పదగును.

5) ఒక పటమునందు సింహాసనాసీనుడగు పురుషుడొకడును, మేఘములమీదనెక్కియున్న పురుషుడొకడును పెండ్లికొడుకు ఒకడును 'ము' అను అక్షరమును చెక్కబడి ఉన్నవి. ఈ పట్టణమేది? 

పై ప్రశ్నలు సుమారు 110 సంవత్సరాలక్రితం ప్రచురింపబడిన కల్పలత అనే పత్రికలో ఇచ్చినవి. వీటి సమాధానాలు చెప్పగలరేమో ప్రయత్నించండి.