...

...

17, మార్చి 2014, సోమవారం

మెదడుకు మేత! -10 సమాధానాలు

1.సుధీవరుడు

2.శంభుదాసుడు

3.కొందరిపై కోపము కొందరిపై దయ కలవారు సర్వసములు కారు.

4.పంచములకైనను పదుగురికి యేడుగడ యగువాని జన్మ వేయినోళ్ల పొగడ దగినదని ముమ్మాటికిని చెప్పదగును.

5.రాజమహేంద్రవరము 

పై సమాధానాలను చెప్పడానికి ప్రయత్నించిన ఊకదంపుడు, రెడ్డివారి విజయజ్యోతి గార్లకు అభినందనలు!