...

...

17, మార్చి 2014, సోమవారం

మెదడుకు మేత! -11

కల్పలతలో అడిగిన మరికొన్ని ప్రశ్నలు.

1.రాజులు రత్నాలు వనితలు వజ్రాలు ఒక్కమాటలో ఇమిడ్చి వ్రాయండి.

2.రత్నమును వనితను లక్ష్మిని భూమిని కెమ్మోవిని ఒకమాటలో ఇమిడ్చి వ్రాయండి.


3.ఈ క్రింది వాక్యమును పూర్తిగా వ్రాయండి.
కి
చూడరు
బడుటకు
చూడరు.
లో
బల
వంతుని
ము
చేతి
తమ
వచ్చు
శత్రువుల
వారు


4.ఒక చిత్తరవులో విష్ణుమూర్తి మరియు తలుపు తెరిచియున్న గృహము కలదు. ఈ పట్టణమేది?

5.నిముషములో ఒకసారి ముహూర్తములో రెండుసార్లు కనిపిస్తుంది కాని రాత్రియందు కాని పగలుయందు కాని కానరానిది ఏమిటి?
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి