...

...

8, జూన్ 2011, బుధవారం

సుబ్బారాయుడుగారి కథ!

ఈసారి కథాజగత్‌లో ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు గారి కథ సమ్మెటపోట్లు! 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి