...

...

21, డిసెంబర్ 2013, శనివారం

రెండు కథలు!

ఇందూరమణగారి జగన్నాటకం, ఎ.శ్రీధర్‌గారి కలిమి కథాజగత్‌లో ఇటీవల కొత్తగా చేరిన కథలు!
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి