...

...

14, జులై 2013, ఆదివారం

ఆంధ్రప్రభలో సమీక్ష!

ఈ రోజు ఆంధ్రప్రభ ఆదివారం సంచికలో జ్ఞాన సింధు సర్దేశాయి తిరుమలరావు గ్రంథంపై సమీక్ష వెలువడింది! తురుపుముక్క పాఠకుల సౌకర్యం కొరకు ఇక్కడ అందిస్తున్నాను.