...

...

13, జనవరి 2014, సోమవారం

శాస్త్రీయ విమర్శవిశాఖ సంస్కృతి మాసపత్రిక జనవరి 2014 సంచికలో ప్రచురితమైంది.