...

...

1, సెప్టెంబర్ 2013, ఆదివారం

నిఖిలేశ్వర్ కథ!

"సహజంగానే ఇప్పుడు నేను ఇదే ఇతివృత్తంతో ఈ కథ రాసే పక్షంలో కథనం - ముగింపు మరో విధంగా ఉంటుంది" అంటున్నారు ప్రముఖ కవి నిఖిలేశ్వర్‌గారు నిరాశ్రయులు అనే కథను గురించి. కథాజగత్‌లో ఆ కథను చదివండి.