...

...

9, అక్టోబర్ 2010, శనివారం

కనుక్కోండి చూద్దాం!


ఈ క్రింద పేర్కొన్న కవితా వాక్యాలు ఏ కావ్యం లోనిది? ఎవరు వ్రాశారు? దేని గురించి చెబుతున్నారు?

నాగ కన్యక లిచట
          కనపడరు కాని,
నాగుబాములు చక చక
          సాగు నిచట;
గరుడ గంధర్వ కామినుల్
          కానవడరు గాని,
బొంత గద్దలు
          గుంపు గట్టు నిచట!

ఏలాలతాజాల డోలిక లిట లేవు,
          తిప్పతీగెల తలతిక్కెగాని,
తరుణ ప్రవాళ లతా కుంజములు లేవు,
          రేణిగంపల పొదరిండ్లెగాని;
లలి లవంగ కుడుంగ లాలిత్యములు లేవు,
          తుమ్ముతోపుల ముండ్లదొరులె గాని;
నారికేళాది వనాంతరస్థలి లేదు,
          చిట్టీత డొంకల చేటెగాని;

ఇట గులాబీలు
          తలసూప వెపుడు; వట్టి
తంగెడుల్ బోద గడ్డిగాదములె
          పెరుగు;
సరస సుకుమార తృణ
          సమాచ్చదము లేదు,
పాడు పల్లెరుగాయల
          బీడెగాని!
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి