...

...

27, ఆగస్టు 2011, శనివారం

శాశ్వతం

"రోజూ పద్దులు చూసుకునే వాడిలాగా కాకుండా కొద్ది సేపు ఆగిపోయి శాశ్వతమైన వాటి వైపు చూడలేకపోతే ఈ మొద్దు జీవితంలోని ముద్దూ లేదు, ముచ్చట అంతకంటే లేదు" అంటున్నారు వేదాంతం శ్రీపతిశర్మగారు తమ కథ శాశ్వతంలో. వారలా ఎందుకు అంటున్నారో తెలుసు కోవాలంటే కథాజగత్‌కోసం ప్రత్యేకంగా వ్రాసిన ఈ కథను చదవాల్సిందే!
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి