...

...

20, అక్టోబర్ 2011, గురువారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 53అడ్డం:
1. ఇంటిన్నులోని మెటలు (4) 
3. జాగృతి (4) 
5. జింక (2)
6. అన్నాదురై స్థాపించిన పార్టీ పేరులోని తొలి పదం (3)
7. వెనుకకు వాలి సుగ్రీవాగ్రజుని కనుడు (2)
9. అవధానములో మొర్మరాలు :) (2)
1 1. రెండు ఇంగ్లీషు అక్షరాలతో పొట్టేలు (2)
13. మువ్వన్నెల జెండా (3, 4)
15. అటు తిరిగిన ద్రౌపది (2) 
17. మరణము (2)
18. సవతి కలిగిన ఒయ్యారిభామ (5)
19. తుదలేని చెట్టు (2)
20. ఆవులేని వెన్నెల వార్ధక్యమా?  (2)
22. డైరీ రాయమని గ్రాంథికంలో చెప్పండి (3, 4) 
24. తగినవారము కాము. (2)
25. ఒళ్లు తిరిగింది (2)
26. అయ్యవారి చేతిలో వుండేది, బెత్తమే! (2)
28. గవేధుక (3)
30. ఓడ దాటే దాక ఓడమల్లయ్య పాపం ఓడ దాటాక ఈ మల్లయ్య అయ్యాడు (2) 
31. ఇదోరకం తేనె (4)
32. నిలువుమా నిలువుమా ____ నీ కనుల నీలినీడ నా మనసూ నిదురపోనీ (4)

నిలువు:
1. దీనికి తగ్గ బొంత క్రింది నుండి పైకి (2)
2. సముద్రములో సీలు (2)
3. మోకాల్లో ఈ నరం పట్టిందన్నట్టు ఒక జాతీయం (2)
4. కొడవలిలో రెండో సగం కంపము (2)
5. వాసిరెడ్డి సీతాదేవి నవల అదే పేరుతో సినిమాగా కూడా వచ్చింది (4)
8. అక్షరానికి సంబంధించి దాశరథి రంగాచార్య, కళకు సంబంధించి కొంగర జగ్గయ్య (4)
9. భూమి, ఉసరిక లేదా తల్లి (2)
10. శ్రీశ్రీ, ఆరుద్రల కాలాన్ని ఇలా వర్గీకరించవచ్చు (5,2)
11. శూద్రుల గుంపు. బహుళజాతి కూటమి కాదు (4,3)
12. తలక్రిందలైన గంటు (2) 
14. బంగారం తయారు చేయడం ఎలా? ఈ విద్య తెలిస్తే చాలు (5) 
16. నికృష్టన్మమిది లక్కను గాలించాలి (3)
17. పశువు, అడ్డం 5ను సాగదీస్తే సరి (3)
19. అహింస (4)
21. రాబడి (4)  
22.  దస్తూరి (2) 
23. కార్యక్రమం క్రమం తప్పి బోల్తా కొట్టింది. (2)
27. పుష్కలము పల్టీ వేసింది (2)
28. గోతాము (2) 
29. డబ్బు (2)
30. రమణగోగులను నిర్మాతగా మార్చిన చిత్రం (2)వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి