...

...

6, అక్టోబర్ 2011, గురువారం

వీరీ వీరీ గుమ్మడి పండు


ఈ ఫోటోలో వున్న వ్యక్తి ఒక సంగీతవిద్వాంసుడు. మద్రాస్ మ్యూజిక్ అకాడెమీ వీరిని సంగీత కళానిధి బిరుదుతో సత్కరించింది. ఈ మహనీయుని పేరు చెప్పండి.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి