...

...

17, నవంబర్ 2011, గురువారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 56 సమాధానాలు!ఈసారి కంది శంకరయ్యగారు, భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మిగారు సరిగా నింపగలిగారు. మందాకినిగారు శకటును గుర్తించలేకపోయారు. అందరికీ అభినందనలు.