...

...

29, నవంబర్ 2011, మంగళవారం

ఈ సాహితీవేత్తను గుర్తించగలరా?పై ఫోటోలోని వ్యక్తిని గుర్తించండి. ఆయన బిరుదులను పేర్కొనండి.

సరే! ఈ క్రింది ప్రహేళిక చూడండి.

వీరి పేరులో 12 అక్షరాలున్నాయి.

1,3 అక్షరాలతో ఒక రాశి పేరు, 

4,12 అక్షరాలు కలిపితే బలరాముడు, 

5,7,6 అక్షరాలకు కు అనే అక్షరం జోడిస్తే కంజాతపత్రము,

11,2 అక్షరాలతో పశువుల ఒక తెగులు,

8,9 అక్షరాలతో విగ్రహం అనే అర్థాలు వస్తాయి.  ఇప్పుడైనా ఈయన ఎవరో కనుక్కోగలరా? :)

మరొక అవకాశం! ఈ సారి గుర్తించగలరు అని భావిస్తాను. వీరి పై ఫోటోతో పాటుగా కొంచెం వయసు మళ్ళిన తరువాత తీసిన ఫోటోను యిస్తున్నాను.


ఈ సాహితీ వేత్త పేరు, ఆయన బిరుదులను పేర్కొనండి.  
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి