...

...

30, మే 2010, ఆదివారం

పాపం! నారాయణరావు


    "ఐదువందలిచ్చి ఫౌరన్ పార్క్‌నుంచి బయట పడండి. లేకపోతే..."

    "డబ్బుల్లేవయ్యా బాబు..."

    "అడ్డమైన పనులకూ, ఆ తర్వాత రోగాలకూ వేలకు వేలు పెట్టొచ్చుగాని, యిజ్జత్ గాపాడుకోనీకి..."

    మరో రెండొందలు కలిపి షేక్‌హ్యాండిస్తున్నట్టుగా వాడి చేతిలో పెట్టి గబగబా అక్కడ్నుండి బయటపడ్డారా మొగుడ్స్ - పెళ్లామ్స్.

    "తన సొమ్మే అయినా దాచుకుని తినమన్నారు పెద్దలు. కాకపోతే... ఏం చోద్యమండీ... యిది."

    ఆ చోద్యమేమిటో తెలుసుకోవాలంటే కన్నోజు లక్ష్మీకాంతం గారి కథ పాపం! నారాయణరావును కథాజగత్‌లో చదవండి. 

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి