...

...

1, నవంబర్ 2010, సోమవారం

దీక్షితులుగారి కథ!

సభాసురభి డి.శ్రీనివాసదీక్షితులు గారి కథ నన్ను మన్నించరూ? కథాజగత్‌లో ప్రకటించబడింది. చారిత్రకాంశము కల ఈ కథను చదివి మీ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేయండి.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి