...

...

27, నవంబర్ 2010, శనివారం

మరో ప్రహేళిక !!

ఊకదంపుడుగారి కోరిక మేరకు మరొక ప్రహేళిక


సీ. రాధ చేసెడి దివ్య సాధనంబదియేది? 
              దీపను గూడిన తాపసెవడు? 
    లయగల్గునటువంటి నయమైన స్థలమేది? 
               సన యిచ్చు చెరగని యానతేది?
    మహిలో రిచా జూపు రోహితమ్మెట్టిది? 
               వండి రియా తిను తిండియేది? 
    సరదా సదా కను సర్పంబు యదియేది? 
              మించెడు రతి చేతి సంచి యేది? 


తే.గీ. అన్నిటనుజూడ నాలుగు యక్షరములు 
        నడిమి రెండక్షరములందె జూడ గలరు 
       చెప్ప గల్గిన వాడెపో గొప్పవాడు
       చెప్పకుండిన సర్వజ్ఞు డొప్పుగాను.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి