...

...

29, నవంబర్ 2010, సోమవారం

మరో ప్రహేళిక - సమాధానాలు!

     రాధ చేసెడి దివ్య సాధనంబదియేది?                  -  ఆరాధ
              దీపను గూడిన తాపసెవడు?              - సాందీపని
    లయగల్గునటువంటి నయమైన స్థలమేది?      - నిలయము
               సన యిచ్చు చెరగని యానతేది?       - శాసనము
    మహిలో రిచా జూపు రోహితమ్మెట్టిది?            - హరిచాపం
               వండి రియా తిను తిండియేది?         - బిరియాని 
    సరదా సదా కను సర్పంబు యదియేది?        - విసదారి
              మించెడు రతి చేతి సంచి యేది?        - కరతిత్తి
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి