...

...

22, జూన్ 2010, మంగళవారం

చాటభారతం

ఈ రోజు కథాజగత్ కోసం ఓ కథను టైప్ చేస్తూ ఉంటే మా ఆవిడ కాస్త విసుగ్గా "ఎప్పుడూ ఏమిటండీ  చాటభారతం వ్రాస్తుంటారు" అని కోప్పడింది. ఈ చాటభారతం అనే పదం ఎలా పుట్టిందో, ఏ అర్థంలో  దీనిని వాడతారో విజ్ఞులెవరైనా తెలిపితే తెలుసుకొని సంతోషిస్తాను.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి