...

...

11, మార్చి 2011, శుక్రవారం

మెదడుకు మేత! - 3 సమాధానం

నరహరి కోశంలోని పదాల సంఖ్య 10,26,425.
మాదిరాజు శబ్దమంజూషలో పుటల సంఖ్య 1970.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి