...

...

13, మార్చి 2011, ఆదివారం

మెదడుకు మేత!-4

గిరీశం 800రూపాయలు పెట్టి ఈ క్రింది పుస్తకాలు తెమ్మని వెంకటేశాన్ని పురమాయించాడు.

1. రోయల్ రీడర్                                - 3.00
2. మాన్యూల్ గ్రామర్                          - 9.00
3. గోష్ జియామెట్రీ                            - 11.00
4. బాస్ ఆల్జీబ్రా                                  - 17.00
5. శ్రీనివాసయ్యర్ అర్థిమెటిక్                - 21.00
6. నలచరిత్ర                                        - 2.00
7. రాజశేఖర చరిత్ర                               - 7.00
8. షెపర్డు జనరల్ ఇంగ్లీష్                   - 10.00
9. వెంకట సుబ్బారావు మేడీజీ            - 15.00
10. కుప్పుసామయ్యర్ మేడ్ డిఫికల్ట్       - 20.00

                    అయితే వెంకటేశం పుస్తకాల పేర్లు వాటి ధరలతో ఒక జాబితా వ్రాసుకున్నాడు కాని ఏ పుస్తకాలు ఎన్నెన్ని కాపీలు తేవాలో మరచిపోయాడు. జాబితాలోని మొదటి అయిదు పుస్తకాలు డి.వెంకట్రామా అండ్ కో.లోను, మిగిలినవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ దుకాణంలోను గిరీశం తెమ్మన్నట్లు గుర్తు. వెంకట్రామా అండ్ కో. లో ఖచ్చితంగా 500.00 రూపాయలు, వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ లో ఖచ్చితంగా 300.00 రూపాయలు ఖర్చవుతుందని తెలుసు. వెంకట్రామా పుస్తకాల అంగడిలో కొనవలసిన పుస్తకాలలో రెండు పుస్తకాలు తొమ్మిది కాపీలు మిగితావి ఎనిమిది కాపీలు కొనమన్నాడు. కాని ఏవి ఎన్ని పుస్తకాలో మన వెంకటేశం మరచిపోయాడు. అలాగే వావిళ్ల వారి దుకాణంలో కొనవలసినవాటిలో రెండు పుస్తకాలు ఆరు కాపీలు మిగిలినవి ఐదుకాపీలు గిరీశం కొనమన్నాడు కాని వెంకటేశం అవి ఏపుస్తకాలో మరచిపోయాడు. అయినా ఆ దుకాణం దార్లు అతనికి కావలసిన పుస్తకాలు కావలసిన కాపీలను ఇవ్వగలిగారు. మన వెంకటేశం ఏయే పుస్తకాలు ఎన్ని కాపీలు కొన్నాడో మీరేమయినా కనుక్కోగలరా?     
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి