...

...

24, మార్చి 2011, గురువారం

మెదడుకు మేత! - 6 సమాధానం

స్ఫూర్తి కూతుళ్ళ వయసు వరుసగా 8సంవత్సరాలు, 3సంవత్సరాలు, 3సంవత్సరాలు.


వివరణ: స్ఫూర్తి, విభల మధ్య జరిగిన సంభాషణ ద్వారా స్ఫూర్తి కూతుళ్ళ వయస్సు ఈ క్రింది విధంగా అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
         వయస్సులు                వయస్సుల
                                            మొత్తం
            1 1 72                       74
            1 2 36                       39
            1 3 24                       28
            1 4 18                       23
            1 6 12                      19
            1 8 9                        18
            2 2 18                      22
            2 3 12                      17
            2 4 9                        15
            2 6 6                        14           

            3 3 8                        14           
            3 4 6                        13

విభకు వాళ్ళున్న గది నెంబరు తెలిసినా కనుక్కోలేక పోయింది అంటే ఆ హోటల్ గది నెంబరు 14 అన్నమాట. ఎందుకంటే పై పట్టికలో  ఒకటి కన్న ఎక్కువ సంభావ్యత కలిగి ఉంది ఆ ఒక్క సంఖ్య మాత్రమే కనుక.
కాబట్టి ఆ అమ్మాయిల వయస్సు 2 6 6 కాని 3 3 8 కాని కావాలి.
స్ఫూర్తి పెద్దమ్మాయి పాటలు బాగా పాడుతుంది అనే సమాచారం ద్వారా వారి వయస్సు 2 6 6 కావడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే పెద్దమ్మాయి ఒక్కటే (కవలలు కాదని)అని మనకు తెలిసిపోయింది కనుక. కాబట్టి స్ఫూర్తి కూతుళ్ళ వయస్సు 3 3 8 సంవత్సరాలు. 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి