...

...

18, మార్చి 2011, శుక్రవారం

మెదడుకు మేత! - 4 సమాధానం

1. రోయల్ రీడర్                                - 3.00 X 9 = 27.00
2. మాన్యూల్ గ్రామర్                          - 9.00 X 9 = 81.00
3. గోష్ జియామెట్రీ                            - 11.00 X 8 = 88.00
4. బాస్ ఆల్జీబ్రా                                  - 17.00 X 8 = 136.00
5. శ్రీనివాసయ్యర్ అర్థిమెటిక్                - 21.00 X 8 = 168.00
                                                                                -------
                                                                               500.00
                                                                               --------

6. నలచరిత్ర                                        - 2.00 X 5 = 10.00
7. రాజశేఖర చరిత్ర                               - 7.00 X 5 = 35.00
8. షెపర్డు జనరల్ ఇంగ్లీష్                   - 10.00 X 6 = 60.00
9. వెంకట సుబ్బారావు మేడీజీ            - 15.00 X 5 = 75.00
10. కుప్పుసామయ్యర్ మేడ్ డిఫికల్ట్       - 20.00 X 6 = 120.00
                                                                                --------
                                                                                300.00
                                                                                --------

మొదటి దుకాణం (వెంకట్రామా అండ్ కో)లో అన్ని పుస్తకాలు ఎనిమిదేసి కొంటే 488 రూపాయలు ఖర్చవుతుంది. మిగిలిన 12 రూపాయలకు (ఆదుకాణంలో కొనవలసిన పుస్తకాల ధర ఖచ్చితంగా 500 రూపాయలు కనుక) వచ్చే రెండు పుస్తకాలు రోయల్ రీడర్ (3.00) మరియు మాన్యూల్ గ్రామర్ (9.00). ఇదే పద్ధతిలో రెండవ దుకాణంలో కూడ దుకాణందారు పుస్తకాలు ఇవ్వగలిగాడు.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి