...

...

7, ఆగస్టు 2010, శనివారం

కవితాభిషేకం! -33


పండుగులోని విందువలెఁబండితబృందము నల్గడన్ సభా మండపమాక్రమించి సుకుమారకవిత్వము జెప్పుచుండ వే దండకరాభిరామ భుజదర్పవిలాసుఁడు కృష్ణరాయ భూ మండలభర్త పొల్పెసఁగు మాడ్కిఁదలంచిన మేను పొంగదే! -సి.వి.సుబ్బన్న శతావధాని
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి