...

...

27, సెప్టెంబర్ 2011, మంగళవారం

అలనాటి పత్రికలు 13


ఈ ముఖ చిత్రంపై ఉన్నది ఏ సినిమా?
అ.) సదారమ
ఆ.) సుధారమ
ఇ.) పనారమ
ఈ.) మనోరమ
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి