...

...

28, డిసెంబర్ 2010, మంగళవారం

భరత సుతుడా మేలుకో! -12

101.తల్లిదండ్రిగ మంచివారలె
       అత్తమామగ దుష్టులౌదురు
       కాపురమ్ములు కూలుచున్నవి
       భరత సుతుడా మేలుకో!

             102.ఎంచిచూడగ అత్తమామలు
                   ధూర్తులైనను తల్లిదండ్రులె
                   ఆదరించుచు శాంతినొందగ
                   భరత సుతుడా మేలుకో!

103.అమ్మవల్లనె దేహమొచ్చెను
       అమ్మవల్లనె నిలిచె ప్రాణము
       అమ్మలేదన గొప్పయౌనట
       భరత సుతుడా మేలుకో!

                 104.భార్య తల్లిని భర్త ప్రేమతొ
                        భర్త తల్లిని భార్య ప్రేమతొ
                        ఆదరించుటె విశ్వశాంతిగ
                        భరత సుతుడా మేలుకో!

105.భార్యభర్తలు మామగార్లను
       కన్నతండ్రిగ ఊహజేసిన
       లోకమంతయు క్షేమకరమిక
       భరత సుతుడా మేలుకో!

                  106.ప్రేమ మీరగ కూతురింటను
                         హద్దుమీరుచు చిచ్చుపెట్టెడు
                         తల్లిన్మించిన విషము లేదుగ
                         భరత సుతుడా మేలుకో!

107.నిప్పులందున కోడలనియెడు
       కందగడ్డను కాల్చుకొని తిను
       అత్తగారలు అడవి మనుషులు
       భరత సుతుడా మేలుకో!

                      108.భార్యాభర్తలు పాలుతేనెలు
                             అన్న విషయము మరచిపోయిరి
                             ఉప్పుగల్లున పాలుపగిలెను
                             భరత సుతుడా మేలుకో!

109.భర్తనదుపులొ ఉంచినానని
       సంతసించెడు భార్యయెప్పుడొ
       భర్త మనసును చంపివేఎను
       భరత సుతుడా మేలుకో!

                      110.చెప్పు క్రిందను తేలువోలెను
                             భార్యనదుపులొ పెట్టు భర్తలు
                             భార్య దృష్టిలొ లేని చందమె
                             భరత సుతుడా మేలుకో!

111.ఆడపడుచును అర్ధమొగుడన
       భర్తవలె కాపాడవలె గద
       మంచి సామెత వ్యర్థమైనది
       భరత సుతుడా మేలుకో!


- వరిగొండ కాంతారావు  
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి