...

...

22, డిసెంబర్ 2010, బుధవారం

భరత సుతుడా మేలుకో! -7

56.ఓటు కొనడము పెట్టుబడిగా
     దేశమమ్మెడు దుకాణాలను
     నడుపు వారల పాలనమ్మిది
     భరత సుతుడా మేలుకో!

                            57.ప్రజల ఓటుతొ గెలిచియుండియు
                                 ప్రజల ఇష్టము చెల్లదనియెడు
                                నీచులను మరి తరిమికొట్టగ
                                భరత సుతుడా మేలుకో!

58.ప్రజలనమ్మెడు వారలందరు
     ప్రజలు నమ్మిన పెద్దమనుషులె
     ద్రోహమన్నది వృత్తియైనది
     భరత సుతుడా మేలుకో!

                                       59.విత్తు సంకరముండవచ్చును
                                            మట్టి సంకరముండ జాలదు
                                            సంకరపు పాలన వచ్చెను
                                            భరత సుతుడా మేలుకో!

60.దేశమగ్నికి గుండమవగా
     చలిని కాగుటకుద్యమించెడు
     వారినెల్లరి దునుము కొరకని
     భరత సుతుడా మేలుకో!

                          61.కుక్కనక్కలు పీక్కు తినియెడు
                               కళేబరముగ మారె దేశము
                               ప్రాణశక్తిని నింపుకొరకని
                               భరత సుతుడా మేలుకో!

62.శవముపై పేలాల నేరుకు
     తినిరి వెనుకట పేదవారలు
     దేశనేతల వృత్తి నేడది
     భరత సుతుడా మేలుకో!

                                 63. నేతలకు మరి నీతిలేదని
                                       పలుకుచుండుట పాడియైనది
                                       నీతి కలిగిన ప్రజలు ఎక్కడ
                                       భరత సుతుడా మేలుకో!

64.ఓటు అస్త్రము ఓటు శస్త్రము
     వాడుటెరుగక నష్టపోతిమి
     అస్త్ర శస్త్రము విలువనెఱుగగ
     భరత సుతుడా మేలుకో!


- వరిగొండ కాంతారావు  
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి