...

...

18, డిసెంబర్ 2010, శనివారం

భరత సుతుడా మేలుకో! -3

17.మతము పేరిట 'పాక్'వానిని
     సమర్థించెడు శీలహీనుల
     నోట్లకొరకని బుజ్జగింతురు
    భరత సుతుడా మేలుకో!

                              
                               18.'పాక్'వానికి బుద్ధి చెప్పగ
                                    అమెరికా అనుమతులు కావలె
                                    మూడు రంగులు సిగ్గుపడినవి
                                    భరత సుతుడా మేలుకో!


19.మాతృదేశపు కిరీటానికి
     'పాక్'వారల కాలితాపులు
     తాకుచున్నను మిన్నకుంటిమి
     భరత సుతుడా మేలుకో!

                             
                             20.అమెరికా కాల్జోళ్ళు తుడుచుట
                                  బ్రిటిషువానికి మోకరిల్లుట
                                  గొప్పబ్రతుకుకు తప్పదట మరి
                                  భరత సుతుడా మేలుకో!


21.ఇటలి పాదము కడిగి నీళ్ళను
     తీర్థముగ సేవించకుండిన
     దేశమేలెడు శక్తి రాదట
     భరత సుతుడా మేలుకో!

                                  
                                   22.భరతమాతకు పాదపీఠము
                                        లంకదేశపు అగ్నికీలల
                                        తమిళపాదము కాలుచున్నది
                                        భరత సుతుడా మేలుకో!


23.ఎచటనైనను ఎప్పుడైనను
     భారతీయుని తన్నవచ్చును
     అడుగజాలని ప్రభుతలున్నవి
     భరత సుతుడా మేలుకో!
                                 
                                
                               24.ఉగ్రవాదికి జిహాదీలకు
                                    నక్సలైటుకు ప్రభుత్వాలకు
                                    మందుగుండును అమ్మునమెరిక
                                    భరత సుతుడా మేలుకో!


25.వియత్నామో ఖందహారమొ
     లోకమంతట చిచ్చువెట్టగ
     'శాంతి నోబెల్'అమెరికాకే
     భరత సుతుడా మేలుకో!

                           
                            26.బంగ్లాదేశము నుండి పనులకు
                                 దొంగతనముగ వచ్చువారలు
                                 పౌరులై మనకోట్లు వేతురు
                                 భరత సుతుడా మేలుకో!- వరిగొండ కాంతారావు        

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి