...

...

23, డిసెంబర్ 2010, గురువారం

భరత సుతుడా మేలుకో! -8

65.మాటమార్చెడు వెధవలెందరొ
     మనలనేలగ గద్దెనెక్కిరి
     వెధవలందరి గద్దెదించగ
     భరత సుతుడా మేలుకో!

                    66.దేశమందలి పౌరులెల్లరు
                         ప్రజల హక్కులు పాలనావిధి
                         నెఱిగియుండుటె ప్రజాస్వామ్యము
                         భరత సుతుడా మేలుకో!

67.ప్రజలనిద్దుర ప్రజాస్వామ్యము
    నందు ముప్పును కలుగజేయును
    జాగరూకతె దేశ రక్షణ
    భరత సుతుడా మేలుకో!

                   68.మనమె ఎంపిక చేసినారము
                        వాడె నెత్తిన చేయివెట్టగ
                        మనమె ముక్కలు చెక్కలైతిమి
                        భరత సుతుడా మేలుకో!

69.ప్రజల పేరిట ప్రజలకొరకని
    ప్రజలనొత్తుట కమ్యూనిజము
    ప్రజల స్వర్గము పగటి స్వప్నము
    భరత సుతుడా మేలుకో!

                     70.రాక్షసత్వము చాలనందున
                          దేశధ్వంసము నెమ్మదైనది
                          ప్రభుత దక్షత కాదనెఱుగగ
                          భరత సుతుడా మేలుకో!

71.ప్రజాస్వామ్యపు స్ఫూర్తినెఱుగని
    మూర్ఖులను మనమెన్నుకొంటిమి
    తప్పు మనదని తెలుసుకొనుటకు
    భరత సుతుడా మేలుకో!

                     72.ప్రభుత ఆస్తులు తగులబడగా
                          సంతసమ్మున గంతులేస్తిమి
                          ఆస్తి మనదని తెలియమైతిమి
                          భరత సుతుడా మేలుకో!

73.శీలహీనులు జ్ఞానశూన్యులు
     చట్ట సభలకు ఎంపికవగా
     దేశమంతయు భ్రష్టువట్టెను
     భరత సుతుడా మేలుకో! 


- వరిగొండ కాంతారావు  

 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి