...

...

20, డిసెంబర్ 2010, సోమవారం

భరత సుతుడా మేలుకో! -5

37.దేశద్రోహము చేయుమని తన
     మతము చెప్పినదనెడు వానిని
     వదలివేయుట దేశద్రోహము
     భరత సుతుడా మేలుకో!

                                38.మతము మారని వారి బ్రోచుట
                                    కిచ్చగింపని దైవమన్నచో
                                    లోకబాంధవుడాతడెట్లగు
                                   భరత సుతుడా మేలుకో!

39.దేవుడొక్కడె లోకమంతకు
     అనుచు చెప్పెడి వారలందరు
     పరుల గుడులను కూల్చుచుందురు
    భరత సుతుడా మేలుకో!

                           40. మతము భాషనుబట్టి నామము
                                లెన్ని తీరుల మారియున్నను
                                అర్థమొక్కటె అదియె 'గుడి'కద
                                భరత సుతుడా మేలుకో!

41.మతము దేవుని చేరు మార్గము
    మాత్రమనుచును ఎఱుగలేకను
     గుడిని కూల్చుచు గుడిని కడుదురు
     భరత సుతుడా మేలుకో!

                       42. మతమునందున హెచ్చుతగ్గులు
                            దేవునందున భేదభావము
                            పొగరుబోతులు చూచుచుందురు
                            భరత సుతుడా మేలుకో!

43.ఇహమునందున పట్టుకొరకని
     పరమునడ్డము పెట్టుకొనియెడు
    గోముఖమ్ముల పులుల దునుమగ
   భరత సుతుడా మేలుకో!

                               44. హిందూ మతమును కించపరచుట
                                     బుద్ధిమంతుల గొప్పతనమట
                                     జాతి పతనము దేశహితమా
                                     భరత సుతుడా మేలుకో!

45.మట్టి హిందువు నీరు హిందువు
    అగ్ని హిందువు గాలి హిందువు
   మనిషి గూర్చియె మసక యున్నది
    భరత సుతుడా మేలుకో!

                                   46.మనది మూర్ఖపు సంప్రదాయము
                                        అనుచు మనలను మార్చుకొరకని
                                        మూర్ఖ బోధలు చేయుచుందురు
                                        భరత సుతుడా మేలుకో!


- వరిగొండ కాంతారావు    
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి