...

...

25, డిసెంబర్ 2010, శనివారం

భరత సుతుడా మేలుకో! -9

74.శీలమెరుగని ఓటు కొడుకుల
     సంతతి తలపైన మోసిన
     ఇనకులశ్రీ తిలకమేడ్చును
     భరత సుతుడా మేలుకో!
                            
                             75.మనలనేలెడు వారలందరు
                                  మనచె ఎన్నిక అయినవారలు
                                  ప్రజకు వేరుగ ప్రభుత లేదుగ
                                  భరత సుతుడా మేలుకో!

76.ఎన్నికల నువు నమ్మకున్నను
     నీదు ఓటుతొ గెలువకున్నను
     గెలుచువాడే పాలకుడు మరి
     భరత సుతుడా మేలుకో!

                         

                         77.ధూర్తుడైనను నీచుడైనను
                              మోముపై ఉమివేయదగినను
                              మనమె అతనిని ఎన్నుకొంటిమి
                              భరత సుతుడా మేలుకో!

78.దేశద్రోహుల పాలనమ్మున
    జాతిరక్షణ ఎండమావియె
    తపన లేమియె దేశద్రోహము
    భరత సుతుడా మేలుకో!

                           79.దేశనేతకు పక్షపాతము
                               దేశ ప్రజలకు పక్షవాతము
                              దేశమాతకు అశ్రుపాతము
                              భరత సుతుడా మేలుకో!

80.తప్పు చేసెడు భార్య భర్తను
     త్రాగుబోతుగ మార్చినట్టుల
     ప్రజల జార్చెడు ప్రభుత వచ్చెను
     భరత సుతుడా మేలుకో!

                           81.నోటికొచ్చిన రీతి వాగుట
                               రెచ్చగొట్టుట చిచ్చువెట్టుట
                               రాజకీయమ్మనుట పాడియె
                              భరత సుతుడా మేలుకో!

82.దేశమమ్మగ ప్రజలు అడ్డని
    మత్తులోపల ప్రజల నిలుపగ
    దీక్ష బూనిన ప్రభుతలున్నవి
    భరత సుతుడా మేలుకో!

- వరిగొండ కాంతారావు  
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి