...

...

29, డిసెంబర్ 2010, బుధవారం

భరత సుతుడా మేలుకో! -13

112.ఆడువారల రొష్టుపెట్టెడు
      వారలాడకు లొంగువారలు
     పిల్లి పెంపుడు పురుషుడాయెను
      భరత సుతుడా మేలుకో!

113.అమ్మకమ్మకు మూలమమ్మయె
       పురుషునకు సౌభాగ్యమబ్బదు
       మంచి చెడులకు అమ్మె మూలము
       భరత సుతుడా మేలుకో! 


114.భర్తవంశము మ్రోయవచ్చిన
      వనిత భర్తను తెగడుచుండిన
      సంతు మొత్తము కాంతి రహితము
      భరత సుతుడా మేలుకో!
 

                       115.భర్తహేతువు భార్యదుఃఖము
                             వంశనాశక కాలఘంటిక
                             ఎఱుగజాలని భర్తలెందరొ
                             భరత సుతుడా మేలుకో!

116.ఆచితూచుచు మాటలాడగ
       భార్యాభర్తల బంధమేటికి
       వేశ్యావిటులతొ పనులు జరుగును
       భరత సుతుడా మేలుకో!

                       117.ఆలుమగలలొ ప్రేమపుట్టును
                              ప్రేమ యందే శిశువు పుట్టువు
                              ప్రేమ తేనెకు గృహము పట్టని
                              భరత సుతుడా మేలుకో!

118.బంధువర్గము వలదువలదని
       తల్లిదండ్రులు నేర్పియుండగ
       కన్నవారిని సంతువలదనె
       భరత సుతుడా మేలుకో!

                     119.భార్యాభర్తలు మాటలందున
                           నాదినాదని స్ఫర్థపూనిన
                          మూడుముళ్ళకు చేటువచ్చును
                          భరత సుతుడా మేలుకో!

120.అవునన్నచొ లొంగిపోవుట
       కాదనుటయె స్వేచ్ఛ అనడము
      కాపురాలను కూల్చు సూత్రము
      భరత సుతుడా మేలుకో!

                      121.మాట మీరుట మాట తగ్గుట
                             పతికి పత్నికి సహజ విషయము
                             వారి మధ్యన చట్టమొచ్చెను
                             భరత సుతుడా మేలుకో!

122.అనుమతించిన మేరకే
       శృంగారమనుచును చట్టమొచ్చెను
       భార్యాభర్తకు సాక్షి కావలె
       భరత సుతుడా మేలుకో!


- వరిగొండ కాంతారావు  

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి