...

...

29, డిసెంబర్ 2010, బుధవారం

భరత సుతుడా మేలుకో! -14

123.మంచి అమ్మకు మంచి పుత్రులు
       మంచి పుత్రులె మంచి పౌరులు
       మంచి పౌరులె మంచి దేశము
       భరత సుతుడా మేలుకో!

124.ఇల్లు నాశనమగుట వల్లనె
       దేశనాశము సంభవించును
       ఇంటితీరును చక్కదిద్దగ
       భరత సుతుడా మేలుకో!

125.మంచి గృహమన మంచి గ్రామము
      మంచి గ్రామము మంచి దేశము
      గృహమె దేశము ఎంచిచూడగ
      భరత సుతుడా మేలుకో!

126.భరతదేశమ్మెందుకిదియో
       ఇచట పుట్టిన వారలందరు
       ఎరుగకుండుట దేశద్రోహము
      భరత సుతుడా మేలుకో!

127.ఇచటి దేహపు కణములన్నియు
       భరత దేశపు మట్టి కణములు
       కాదనినచో వదలిపొమ్మన
       భరత సుతుడా మేలుకో!

128.ఆంగ్ల భాషలొ భరతదేశ
       మ్మర్థమవ్వదు ఏరికైనను
       భావదాస్యము మానుకొనుటకు
       భరత సుతుడా మేలుకో!

129.జాతి సంస్కృతి కగ్గిపెట్టెడు
       రచనలన్నియు గొప్పవేనట
       గృహము దగ్ధము కాకమునుపే
       భరత సుతుడా మేలుకో!

130.మనలో మనకే కుమ్ములాటలు
       పరులు మొత్తగ మిన్నకుందుము
       స్వపర భేదము మరచిపోతిమి
       భరత సుతుడా మేలుకో!

131.దేశనేతలు చంపబడుదురు
       దోషులెవరో తెలియకుందురు
       సిగ్గునెఱుగని దేశమైనది
       భరత సుతుడా మేలుకో!

132.గడియ గడియకు పిరికితనముతొ
       చచ్చువారలు భరతభూమిలొ
       ఏల పుట్టిరొ దేవునడుగగ
       భరత సుతుడా మేలుకో!

133.మనసు బానిస ఒడలు బానిస
       వెరశి మొత్తము మనిషి బానిస
       జాతి సంపద బానిసత్వమ?
       భరత సుతుడా మేలుకో!

- వరిగొండ కాంతారావు
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి