...

...

21, డిసెంబర్ 2010, మంగళవారం

భరత సుతుడా మేలుకో! -6

47.దూరదర్శన ప్రవాహములన
     నేర శిక్షణకుచిత కేంద్రాల్
     ప్రజలు రాక్షసులవక మునుపే
     భరత సుతుడా మేలుకో!

                       48.సగము తెరపై చావు బ్రతుకులు
                            దాని ప్రక్కన అర్ధ నగ్నత
                           టి.వి.ఛానెల్స్ బ్రతుకులింతియె
                           భరత సుతుడా మేలుకో!

49.కాలిపోయెడు రక్తమోడెడు
     ఊపిరందక కొట్టుకొనియెడు
     జనుల చూపుటె టి.వి.పనియట
     భరత సుతుడా మేలుకో!

                            50.ఆడువారల సున్నితత్వము
                                 మంటగలసిన జాతిచచ్చును
                                 టి.వి.వారలకిదియే పనిగద
                                భరత సుతుడా మేలుకో!

51.తమదు లక్ష్యము చేరుకొరకని
    వార్తలొండెడు పత్రికలతో
    సత్యమాత్మకు హత్య నిత్యము
    భరత సుతుడా మేలుకో!

                         52.జరిగినల్లరి యథాతథముగ
                             మరల మరలను టి.వి. చూపగ
                             కొత్త అల్లరి జరుగుచుండును
                             భరత సుతుడా మేలుకో!

53.చిన్ని పాపల బూతు పాటలు
     పెద్ద పాపల బూతు డ్రెస్సులు
     టి.వి.లోపల గొప్ప ప్రోగ్రాం
     భరత సుతుడా మేలుకో!

                          54.చిన్ని బాలలకాయుక్షీణము
                              కలుగునట్లుగ మెచ్చుకొందురు
                              పెద్దవారలు టి.వి.లోపల
                              భరత సుతుడా మేలుకో!

55.న్యాయవాదియు న్యాయస్థానము
    తీర్పు చెప్పెడు న్యాయమూర్తియు
    గంపగుత్తగ 'మీడియా'నే
    భరత సుతుడా మేలుకో!


- వరిగొండ కాంతారావు  

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి