...

...

16, జులై 2010, శుక్రవారం

కవితాభిషేకం! -12కలిత సారస్వత కలశాబ్ధి వీచుల
       నెలిమితోఁ జెలిమితో నీఁది యీఁది
ఘన మల్ల యుద్ధరంగస్థలోపరి మేటి
       మల్లుర తోడుత మలసి మలసి
దండభోగాసంహతాది సర్వవ్యూహ
       భిద్రహస్యంబులు వెదకివెదకి
రాజకీయరహస్యరాజితజ్ఞానంబు
       విజ్ఞుల సంగతిఁ బెనిచి పెనిచి

యాత్మజనపాలనా సేవనానురోధ
సకల సాధన సామాగ్రి సంతరించి 
రాజ్యపథగామి యగుఁ చుండె రాయలంత
ప్రజలు శ్రీకృష్ణుఁడని తన్నుఁ బ్రస్తుతింప.

క్షితి భర్తయుఁ గృతిభర్తయు
నతులిత కృతికర్త, వైరి హర్త, ప్రజాస
న్నుత వర్తియు, ధృతకీర్తియు
ధృత సంపన్మూర్తి కృష్ణదేవనృపతియే. 

రాజా! వైభవజితధన
రాజా! తనుకాంతి విజితరాజా! విద్వ
ద్రాజా! ధృతజితభూభృ 
ద్రాజా! రాహుత్తరాజ! రాజకరాజా!

తిరమౌ తావక దేశభక్త కలసద్విద్యా సుధారక్తికిన్
పరరాడ్భంజన శక్తికిన్, సకల దిగ్వ్యాప్తప్రధాసక్తికిన్
గురుసేవాస్థిరసక్తికిన్, బుధజనాకూత ప్రియప్రోక్తికిన్  
చిరవాంఛాఫలసార భుక్తికి మదాశీర్వాద ముర్వీశ్వరా!

                          -అనంతపంతుల రామలింగస్వామి.     
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి