...

...

26, జులై 2010, సోమవారం

కవితాభిషేకం! - 21సీ. ఎదురైనచోఁ దన మదకరీంద్రము నిల్పి
                  కేలూత యొసగి యెక్కించుకొనియె,
    తన పేర కృతులందుకొనువేళ పురమేగ
                  పల్లకీల్దమ కేలఁబట్టి యెత్తె,
    అడిగిన సీమలయందగ్రహారంబు
                  అరుదైన పసిడి పెళ్లెరము లిచ్చె,
    బిరుద నామంబుల బిలిచి సన్మానించె 
                  గండపెండేరంబు కాల దొడిగె,

    ఇట్టి కృతికర్త, కృతి భర్త యింతకు మును
    పుట్టి యుండడు, ఇప్పుడు పుట్టలేదు
    పుట్టబోఁడింక మీదట గట్టి మాట
    యెట్టి యాక్షేపణలు నుండదిది సవాలు.

                         - జోస్యము జనార్ధనశాస్త్రి 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి