...

...

30, జులై 2010, శుక్రవారం

కవితాభిషేకం! - 25

శ్రీతిరుమలరాయ! జయ
శ్రీ తరుణీరమణ! సుగుణశీతల! యాకా
శీతలసేతు ధరాతి ధు
రాతత భుజదండ! మూరురాయర గండా!

శ్రీ క్షితి రక్షా దక్షణ
వీక్షా దక్షిణ భుజాగ్ర! వివిధారిపురీ
శిక్షణ ఫాలేక్షణ! శుభ
లక్షణ ధౌరేయ! తిరుమల మహారాయా!

శ్రీ రంగరాయ కలశాం
భోరాశి నిశా సహాయ! భూభువనధురా
ధౌరేయ! వీరగోష్ఠీ 
ధీరాద్భుత సాంపరాయ! తిరుమలరాయా!

శ్రీ సదృశ వెంగళాంబా
భాసుర లాక్షాంఘ్రిశంఖపద్మ శుభాంక్
ప్రాసాద కేళి రసిక! సు
ధీ సన్నుత గుణనికాయ! తిరుమలరాయా!

శ్రీ రామ చరణ వందన
పారీణ యపార రణ్య కృపారీణ, ధను
ర్నారాచ నవ్యదివ్య
ద్వీరాచరితాంక గేయ తిరుమలరాయా!

             - రామరాజ భూషణుడు (భట్టుమూర్తి)  

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి