...

...

29, జులై 2010, గురువారం

కవితాభిషేకం! - 24చం. మెలికలుదీఱి నిట్టనగు మీసము సౌరు, గభీరముద్రతో
     నలరు మొగంబు, జానువులునంటెడు బాహులు, వామభాగమం
     దొలయు సుధీర్ఘ ఖడ్గము, మహోన్నత వక్షము గల్గు కృష్ణరా
     యల శుభమూర్తి మా కనుల కబ్బెడుగా తలంచు మాత్రలోన్.

చం. అలఘపరాక్రమంబు, కరుణాంచితదృష్టి, అఖండపాండితీ
     కలిత కవిత్వ వైభవము, కావ్యరమావరణంబు, నిత్య ని
     స్తుల సుకవి ప్రకాండ పరితోషణముల్ గల్ కృష్ణదేవరా
     యలను స్మరింపనేర్చుటే కృతార్థత యాంధ్ర కవీంద్రకోటికిన్.

                                                  -కప్పగల్లు సంజీవమూర్తి. 
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి