...

...

7, జులై 2010, బుధవారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 15


ఆధారాలు: 

అడ్డం: 
1. పద్మము వంటి ముఖామా?
3. 'మెండు'గా మునిని రమ్మనుము.   
5. నిలువు 5.వంటిదే. పదములతోడిది.
7. తమిళ 'సింగం' డబ్బింగ్ వెర్షన్ గా వచ్చిన సూర్య చిత్రం!
9. దుష్కరత్వమును పోలిన మూర్ఖత్వము
10. కొంచెం పొడిగించిన ఎదురు బదురు!
11.  అటునుంచి సినీ సత్యభామ!
14.  మునిద్వయంతో నూత్నయవ్వనానికి బండగుర్తు! 
15. ముసలమ్మ మరణములోని అయోగ్రము.
16.విశాఖ దత్తుని అచ్చుతప్పుల నాటిక!
నిలువు:
1. రామారెడ్డిగారిది ఒకటే అద్దము.
2.  ముఖ్యమైన దళము!
4. వేణూనాదము!
5.  అడ్డము 5 వంటిదే.  అక్షరముల విన్యాసము.
6.  నాలుగింట మూడువంతులు పదహారింట మూడువంతులు!  
7. సూరిగాడు సినిమాలో సురేష్ సరసన నటించి'నది'!
8. శీర్షాసనం వేసిన కాలుడు! 
9.  ముద్రాంగుళీయకము!
12. తడబడిన ప్రదోషము.
13. శిఖరము.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి