...

...

10, జులై 2010, శనివారం

క్రాస్‌వర్డు పజిలు సాల్వుము - 15 సమాధానాలు!


అడ్డము: 
1. పద్మము వంటి ముఖామా?   - ముఖారవిందము
3. 'మెండు'గా మునిని రమ్మనుము.  - ముమ్మరము  
5. నిలువు 5.వంటిదే. పదములతోడిది. - ముక్తపదగ్రస్తము 
7. తమిళ 'సింగం' డబ్బింగ్ వెర్షన్ గా వచ్చిన సూర్య చిత్రం! - యముడు
9. దుష్కరత్వమును పోలిన మూర్ఖత్వము - ముష్కరత్వము 
10. కొంచెం పొడిగించిన ఎదురు బదురు! - ముఖాముఖము 
11.  అటునుంచి సినీ సత్యభామ! - నముజ (జమున సత్యభామ పాత్రలో రాణించిన సినీ నటి) 
14.  మునిద్వయంతో నూత్నయవ్వనానికి బండగుర్తు! - మునిముని మీసము (నూనూగు మీసమునకు పర్యాయపదం)
15. ముసలమ్మ మరణములోని అయోగ్రము. - ముసలము (అయోగ్రము అంటే రోకలి) 
16.విశాఖ దత్తుని అచ్చుతప్పుల నాటిక! - ముద్రారాక్షసము (అచ్చు తప్పులను ముద్రారాక్షసాలు అంటారు)
నిలువు:
1. రామారెడ్డిగారిది ఒకటే అద్దము. - ముకురము (ముకురాల రామారెడ్డి పేరొందిన సాహితీవేత్త) 
2.  ముఖ్యమైన దళము! - ముఖ్యదళము 
4. వేణూనాదము! - మురళీరవము
5.  అడ్డము 5 వంటిదే.  అక్షరముల విన్యాసము. - ముక్తాక్షరగ్రస్తము 
6.  నాలుగింట మూడువంతులు పదహారింట మూడువంతులు! - ముక్కాలు మువ్వీసము  
7. సూరిగాడు సినిమాలో సురేష్ సరసన నటించి'నది'! - యమున 
8. శీర్షాసనం వేసిన కాలుడు! - డుముజ (జముడు, యముడు, కాలుడు)
9.  ముద్రాంగుళీయకము! - ముద్దుటుంగరము 
12. తడబడిన ప్రదోషము. - ముశానిఖము (నిశాముఖము అంటే పెందలకడ, మునిమాపు, ప్రదోషము)
13. శిఖరము. - ముకుటము

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి