...

...

28, జులై 2010, బుధవారం

కవితాభిషేకం! - 23


గీ. సర్వవిధముల సన్మార్గ సరణిమించి
    ప్రజల సన్మాన సాదర ప్రౌడిగాంచి
    చిరతరంబగు వైభవ శ్రీల బెంచి
    ధర్మ వేదాంత సాహిత్య తత్వ మంచి
    తముగ బోధించి, రాణించు ధరణినాథు
    కృష్ణరాయలఁ బ్రణుతించి కీర్తి నెంతు.

                           - యస్. యన్. రామస్వామి  
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి